Vedtægter for Grundejerforeningen Småfolksvej, 6792 Rømø

§1

Grundejerforeningen Småfolksvej er en forening for de til enhver tid værende ejere af sommerhuse og sommerhusgrunde i området Småfolksvej, 6792 Rømø.

§2

Medlem af foreningen er ejere af ejendomme, som er billigende på Småfolksvej og tilligende veje. 

§3

Foreningens formål er at skabe et atraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster, herunder at foranstalte vedligeholdelse af områdets private fællesveje og vandløb, varetage medlemmernes interesse i miljø-og naturspørgsmål, brandsikring, skadedyrsbekæmpelse samt andre opgaver af fælles interesse, herunder kontakt til offentlige myndigheder og lin.
Foreningen drager omsorg for en god information til medlemmerne omkring forholdene/tiltag i området.

§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af april på Rømø. Generalforsamlingen indkaldes skriflig med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 15. februar. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, revideret regnskab samt budgetforslag.

§5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§6

Stemmeret og valgbarhed forudsætter betalt kontingent for det foregående kalenderår. Der kan afgives 1 stemme pr. medlemskab. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§7

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmetal en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingen vælger 5 af foreningens medlemmer til bestyrelsen .Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, og den øvrige bestyrelse konstituerer sig efterfølgende med næstformand, kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år, men dog således at 2 medlemmer er på valg i lige årstal, herunder formanden, og 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

§8

På generalforsamlingen vælges 2 supleanter for 1 år. Hvis de indtræder i bestyrelsen, gælder deres periode frem til det år, hvor personen de afløser, er på valg.

§9

På generalforsamlingen fastsættes størrelsen af kalenderårets kontingent. Det opkræves af kassereren umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, og skal være betalt senest 1 måned efter.

§10

På generalforsmlingen vælges endvidere 1 af foreningens medlemmer til revisor for 1 år ad gangen til revision af foreningens regnskab. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Revisor eller dennes supleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§11

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen i hendhold til vedtægterne.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld eller på anden måde forpligte medlemmmerne økonomisk eller juridisk.

§12

Vedtægtsændring kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Andre beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§13

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller hvis mindst halvdelen af de stemmeberetigede ønsker det.

§14

Foreningen kan ophæves, hvis et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer derfor. Opnås dette ikke, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberttigede. Den afgående generalforsamling bestemmer over anvendelse af foreningens formue på ophævelsestidspunktet.
         

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.03.2000

         

         

© Birthes Webdesign