Nyheder

 

 

Vigtig information vedr. dagrenovationsordning.

 

Ifølge nedenstående har Tønder Kommune besluttet at dagrenovationen ikke mere bliver afhentet ved Sommerhusene.

Dagrenovationen skal derfor bringes til store nedgravede affaldsløsninger.

Dette kan vi ikke være tjent med, det bliver mere trafik med biler og lugtgener for naboer til affaldsbeholderne.

Tønder Kommune vil have flere turister til Kommunen men jager dem væk på denne måde.
Opgradering med dagrenovation ved de nedgravede affaldsløsninger ved  sommerhus-området Kongsmark (Småfolksvej og Ivigtut)

Tønder Kommune har i den netop vedtagne Affaldsplan 2013-2018 besluttet, at
de eksisterende nedgravede affaldsløsninger bestående af enheder til genbrugeli-
ge materialer ved sommerhus-områderne på Rømø og ved Arrild skal opgraderes
til også at omfatte enheder til dagrenovation.

Beslutningen om at ændre den eksisterende dagrenovationsordning med tømning
af individuelle affaldsbeholdere ved de enkelte sommerhuse til en fællesløsning
ved anvendelse af centralt placerede nedgravede affaldsløsninger skyldes pri-
mært, at køre- og adgangsvejene i sommerhus-områderne ikke er egnet til tung
trafik og at arbejdsmiljøforholdene for renovationsmedarbejderne ikke er accep-
table (bløde og ujævne overflader af græs, grus og sand).

Tønder Forsyning AIS er ansvarlig for at implementere de besluttede tiltag i Af-
faldsplan 2013-2018 og har i den forbindelse gennemgået de eksisterende etable-
rede nedgravede affaldsløsninger for at vurdere det mest hensigtsmæssige antal
og placeringer til sikring af højest mulig servicevenlighed og tilgængelighed for
brugerne.

I sommerhus-området Kongsmark (Småfolksvej og Ivigtut) har Tønder Forsyning
AIS vurderet, at en optimal og servicevenlig løsning kunne være følgende (se
vedlagte oversigtskort):

       l              Den eksisterende nedgravede affaldsløsning med 2 stk. enheder til genbruge-
lige materialer placeret ved Småfolksvej 14 udvides med l stk. 5 m3 enhed
til dagrenovation.

       2             Den eksisterende nedgravede affaldsløsning med 2 stk. enheder til genbruge-
lige materialer placeret ved Småfolksvej 53 udvides med l stk. 5 m3 enhed
til dagrenovation.

       3             Den eksisterende nedgravede affaldsløsning med 2 stk. enheder til genbruge-
lige materialer placeret i krydset ved Råbjergvej og Ivigtut udvides med 1
stk. 5 m3 enhed til dagrenovation.

 

4             Der etableres to nye nedgravede affaldsløsninger bestående af
3 stk. 5 m! enheder til dagrenovation, papir m.v. og glaslflasker henholdsvis i krydset
ved Råbjergvej og Prilen og i krydset ved Råbjergvej og Thulevej.

Ved etablering af denne fuldt implementerede løsning med nedgravede affalds-
løsninger vil kapaciteten til dagrenovation være 25 m3svarende til, at. der gen-
nemføres tømning 1-2 gange pr. uge i højsæsonen, 1 gang pr. uge i mellem-sæ-
sonen og hver 14. dag eller hver 3. uge i lavsæsonen. Med hensyn til kapaciteten
til de genbrugelige materialer ville denne blive øget med 2 x 5 m3 for hver af de
to genbrugelige affaldsfraktioner.

Ved implementeringen af løsningen med nedgravede affaldsløsninger forventer
Tønder Forsyning AIS, at risikoen for overfyldte affaldsbeholdere ved sommer-
husene ved skiftedage minimere s og at mængden af genbrugelige materialer vil
stige som følge af den bedre tilgængelighed og samtidig undgås kørsel med tunge
renovationsbiler på de små og svært tilgængelige veje i sommerhus-området.

Tønder Forsyning AIS vil meget gerne aftale et møde med Grundejerforeningen
Småfolksvej, hvor vi kan drøfte placeringen og vi kan høre om I har forslag til
andre placeringer. Vi vil foreslå, at vi mødes ved de nedgravede affaldsenheder
på p-pladsen ved Prilen torsdag den 27. marts 2014 kl. 11:00 eller alternativt
torsdag den 3. april 2014 kl. 11:00. Mødet skulle gerne munde ud i enighed om
placeringerne.

Opgraderingen af de nedgravede affaldsløsninger med enheder til dagrenovation
m.v. forventes gennemført i foråret 2014 inden højsæsonen og i forbindelse med
etableringen vil de eksisterende affaldsbeholdere ved de enkelte sommerhuse bli-
ve indsamlet.

COWI AIS assisterer Tønder Forsyning med implementeringen af de nedgravede
enheder til dagrenovation.

Tilbagemeldingen om det ønskede tidspunkt for deltagelse i mødet og eventuelle
spørgsmål til in
dholdet i dette brev kan stilles til Kjeld Jacobsen ved Tønder For-
syning
AIS på tlf.: 51 17 90 95 eller pr. e-rnail på kjj @ton!or.dkeller til under-
tegnede ved COWI
AIS.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Vedr. hjemmeside.

Vi opfordrer jer endnu engang til at meddele jeres a mail adresse så nyhedsbrevene kan sendes ud denne vej, da omkostningerne til porto er meget høje. Dem der har meddelt os deres a mail behøver ikke at gøre det igen, med mindre i har fået ny mail adresse.

I kan tilmelde jer over hjemmesiden

Desuden opfordrer vi til at betale over homebanking til vores kontoRegnr. 5989    kontonr. 80 04 219

Dem som ikke bruger PC for selvfølgelig nyhedsbreve og opkrævning sendt med post.

 

---------------------------------------------------------------

 
© Birthes Webdesign